Ekspres gebyr breve

Ekspresgebyr

Tillægstakster for breve

Expres takster breve

***) Nattakst ændret til kl. 21.30-7.00
***) Udbringningstiden mandag til fredag kl. 7-19, lørdag kl. 7-14.
         Øvrige tid nattakst.
***) Lokalportoen skal lægges sammen med taksten for yddre distrikt.

 

 

Betegnelsen Expres eller pr. Expresse før 1. august 1865 er ikke en postal påtegning. Det mest almindelige er, at det er et privatbefordret brev uden om postvæsenet. Er ”Expres” anført på et postbefordret brev før 1.8.1865, er det en anmodning til postvæsenet om evt. hurtig udlevering.

Ekspres blev indført 1. august 1865 for landsportobreve. – I januar 1883 bliver det i OM indskærpet, at ekspresbesørgelse ikke kan ske for breve, der indleveres ved postkontor/postekspedition for at blive omdelt direkte fra samme postkontor, hvad enten adressaten bor i det tilhørende landdistrikt eller lokale omdelingsdistrikt.

Fra 1908 kunne også værdibreve udbringes ekspres. Fra 1. juli 1919 kunne postanvisninger, postopkrævningsbreve og postindkasseringer sendes ekspres. Fra 1. juli 1920 blev udbetalingskort omfattet.

Den 1.7.1919 blev det muligt at ekspresgebyret helt eller delvist blev opkrævet hos adressaten. Det dobbelt  manglende gebyr + 20 øre blev opkrævet.

Fra 25. september 1923 blev der ved ministeriel bekendtgørelse indført lokal ekspresbesørgelse – indtil videre kun i byer med over 10.000 indbyggere og kun almindelige breve.

Ved anordning af 10. marts 1925 blev den lokale ekspresbesørgelse udvidet til at omfatte anbefalede breve og 15.9.1926 indførtes lokal ekspresbesørgelse på konfirmationssøndage ved posthuse, der ellers ikke deltog i den lokale ekspresbesørgelse. Fra 1. marts 1928 blev lokal ekspresbesørgelse udvidet til alle postkontorer på steder, hvor der også fandtes telegrafkontor.

Udbringning af ekspres breve under besættelsen kunne undlades om aftenen, hvis posthuset skønnede det under særlige forhold. Ophævet 25. maj 1945.

Tjenesteekspres breve skyldes som regel tjenstlige fejl. Breve der var blevet forlagt eller fejlsendt.

Ekspresbrev ydre distrikt

Ekspresbrev 19.12.1919 til Kjellerup pr. Mariager i ydre distrikt.
Porto 15 øre, ekspresgebyr 100 øre.

Expres. Ydre distrikt 1939

Expres brevkort sendt fra København 2.9.1939 til Kyndby pr. Krogstrup. Adressaten boede mere end 2 km. fra Krogstrup postekspedition – derfor ydre ekspresdidstrikt. Porto brevkort 10 øre, ekspresgebyr 2,- kr.

Ny takst sammensætning for ekspresbreve
Fra 1.7.1996 ændrede man taksterne for ekspresbreve. I stedet for at være et tillæg til forsendelsen fastsatte man en samlet takst baseret på vægten. De bliver også benævnt ”Særlige brevprodukter”, da de var momsbelagte. Derfor er der f.eks. én takst for rekommandation af et almindeligt brev (som er momsfritaget) og en anden takst for et Eksprebrev.

Ekspresbreve fra udlandet

Fra 1865 skulle udenlandske ekspresbreve fremsendes i et omslag og belægges med et gebyr på 8 sk. Ekspresforsendelser fra udlandet blev kun udbragt fra lande, hvortil Danmark selv havde mulighed for at sende eksprebreve til.  Fra 1919 (?) (kilde mangler!) blev brevene udbragt efter de gældende indenlandske regler, mens forsendelser til ydre distrikt blev opkrævet et gebyr.

Gebyret var lig med ekspresgebyr til ydre distrikt fratrukket ekspresgebyr for et brev til samme destination som afsenderlandet.

Ufrankerede breve fra udlandet påtegnet Ekspres, der var behandlet som ekspresbrev i afsendelseslandet, skulle udbringes pr. ekspres udtakseret i porto efter de almindelige regler.

Ekspresbrev fra Tyskland 21.6.1941 til ydre ekspresdistrik i Odense.
Sat i porto 140 øre.
Gebyr til ydre distrikt minus 60 øre (ekspresgebyr til Tyskland).

B-breve kunne ikke sendes som kvalificeret post.

Det vil sige anbefalet eller ekspes.