Pakker - Tillægstakster

 Tillæg for Returpakker, Eksprespakker, Ilpakker, Værdipakker, Anbefalingsgebyr og indlevering til Faktagevogne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktagevogn anvendt til udbringning af pakker.

Det var også fra 1930 muligt at indlevere pakker til disse vogne mod et gebyr.

 

Pakker – Tillægstakster

Anbefalingsgebyr – pakker

Ved loven af 1. juli 1919 blev indført en ny forsendelsesform – anbefalede pakker. Tillægsgebyret fulgte gebyret for breve indtil 15. marts 1962. Der sker en stigning i forhold til brevene, og senere kommer der moms på gebyret. Erstatningen var i 1989 sat til 3.000,- kr. men ved den sidste takstændring 15.1.1990 satte man erstatningen ned til 500,- kr.

Den blev hævet igen til 3.000,- kr. ved den næste takstændring, men samtidig afskaffede man adressekortene.

Disse takster for pakker uden adressekort har vi ikke medtaget.

 

 

 

 

Anbefalet ilpakke, 1.5.1943.

Afsender er Barfoed (perfin O.O.B), der trykte rationeringskortene under krigen. Pakken har formentlig indeholdt rationeringskort, siden den blev sendt anbefalet til Mørkøv Sogneraad.

Taksten 10,55 er korrekt.
Det er en nærzonepakke.
Første 7 kg.    1,25
Flg. 16 kg         4,00
Reg.gebyr        0,30
Ilpakke            5,00 I alt 10,55 kr.

Værdipakker

Forklaring på pakketyper

Let pakke

20.11.1915. Reglement for den indenrigske Posttjeneste: ”Pakker der ikke er større end en Halvflaske, bør sendes som lette.” Små pakker af ringe vægt. Normal takst. Ofte bliver de transporteret i brevpostsæk.

 

Forsigtig Pakke

Forhøjet takst. Pakker der kræver særlig omhyggelig behandling under postbesørgelsen.

 

Paa Afsenderens Risiko

Normal takst. Postvæsenet fraskriver sig ansvaret for evt. beskadigelser.

 

Voluminøs

Forhøjet takst. Pakker, hvor målene er over standard, pakker som ikke kan stuves eller pakker som i forhold til deres vægtsats indtager et stort omfang.

 

Il-eksprespakker

En il-eksprespakke blev transporteret hurtigst muligt til adresseposthuset, og straks udbragt med bud

OM 43/1942. Eksprespakker til København, der indgår med tog 60, planmæssig ankomst kl. 20.28 vil indtil videre ikke blive udbragt samme aften, medmindre de er sendt som Il-Eksprespakker.

 

Eksprespakker

I Reglementet fra 1928 står: ”Ved ekspresbesørgelse forstås udbringning af en forsendelse på bestemmelsesstedet ved særligt bud.

Ekspresbesørgelse kan ikke med sikkerhed ventes at ville finde sted på anden måde end ved gående bud, men cyklende bud vil oftest blive anvendt.”

 

Lagerafgift

Den 1. marts 1921 blev der indført en lagerafgift for henliggende pakker, der ikke afhentedes senest på syvende dagen. Afgiften blev fastsat til 10 øre pr. dag ud over den syvende dag. 15. marts 1962 blev lagerafgiften forhøjet til 20 øre.

 

Registernumre

Fra 1. marts 1921 kunne det pålægges afsendere, der jævnligt indleverede et større antal pakker, at de selv forsynede forsendelserne med registernumre.

Fra 1. maj 1946 fik brevsamlingssteder med et rimeligt antal afgående pakker registernumre med brevsamlingsstedets navn / Pr. adresseposthusets navn.

Eksprespakker

Med loven af 1908 blev det tilladt at sende pakker med ekspres 1. juli 1908.

Anordning af 22. marts 1912 ombyttede ⅛ mil med 1 km. og ¼ mil med 2 km.

I Reglementet fra 1928 står: ”Ved ekspresbesørgelse forstås udbringning af en forsendelse på bestemmelsesstedet ved særligt bud.

Ekspresbesørgelse kan ikke med sikkerhed ventes at ville finde sted på anden måde end ved gående bud, men cyklende bud vil oftest blive anvendt.”

Vægtgrænsen for pakker i indre distrikt var op til 50 kg.

For pakker i ydre distrikt kun 3 kg.

Ilpakker

Indførtes 1. juli 1908 og ophørte 1.10.1984.

En ilpakke blev fremsendt på hurtigste måde, evt. med første tog, der normalt ikke var postførende med pakker. Indleveringsfristen for il-pakker var det halve af den normale indleveringstid – ½ time i stedet for 1 time før postens afgang. Udbringningen skete med almindelig omdeling. Skulle udbringning ske straks, skulle pakken være en il-eksprespakke.

Til den almindelige pakketakst blev tillagt de nævnte gebyrer i tabellen til venstre.

Fra 1962 var tillægget lig med portoen. Forsendelsen Ilpakker var populær, hvilket kan ses af de bevarede adressekort.

 

Faktagevogne

Fra 1. juli 1930 kunne pakker efter visse nærmere regler indleveres til postvæsenets fakturagevogne – dog ikke i forretningskvarterer. Gebyret blev påsat i gebyrmærker.

Denne side med Tillægstakster for pakker er fra

Dansk Posthistorisk Håndbog bind 1.